073-02 62 614

Normerna – Påverkar Värmlands tillväxt

Många är de som pratar om vikten av mångfald och jämlikhet i Värmland. Det intressanta med flertalet av dessa individer som sitter på viktiga positioner är att de själva skapat en massa normer som hämmar Värmlands mångfald och tillväxt. Dessa personer omger sig av människor med liknande personliga egenskaper som dem själva.

Kommer det någon som bryter dessa normer, har en personlighet som skiljer sig är det ofta just dessa individer som skall rätta in de som är ”annorlunda” i lagom ledet. Vi måste alla våga bryta dessa hämmande normer. Nu kanske någon funderar vad är normer? Vad menas med att vi skall bryta normer? Normer är idéer, föreställningar och förväntningar kring vad som anses vara ”normalt i ett visst sammanhang. Det handlar om vad som anses normalt att göra, säga, hur en beter sig, rör sig osv. Det är ett risktagande att tänka nytt, men ett ännu större att inte göra det. Många har svårt att uppskatta nya idéer och initiativ. Människor är vanligtvis fullt upptagna med att hantera de dagliga arbetsuppgifterna. När någon kommer och presenterar en ny idé är det ofta ingen lösning på de kortsiktiga problemen. Varje idé som presenteras uppfattas därför av många som ytterligare ett problem att ta ställning till. För en långsiktig hållbar utveckling behövs nya idéer, olika personligheter som vid första anblick kan uppfattas som obekväma, hotfulla och annorlunda men utveckling är aldrig enbart en bekvämlighetstripp utan en nödvändig resa som vi bör göra för att inte bli en mellanmjölks region. Det är betydligt lättare och mer okej idag att vara operativ än nytänkande. Det är dags att på riktigt börja hedra de som går sin egen väg, de som bryter ny mark, de som faktiskt vågar tro på att de är något.

Innovation handlar inte om att lydigt följa en uppsättning givna regler, utan i stället om att utmana och revidera dem. Nya idéer är till sin natur hotfulla eftersom de utmanar de gamla idéerna. Personer som testar sig fram testar gränser, utmanar och bryter mot konventionerna är de som står för världens framåtskridande. Det räcker inte med att tänka annorlunda man måste göra saker annorlunda. Man måste våga ta risker för att lyckas. Om människan inte hade tagit risker skulle ju inget nytt komma till. Risk är en förutsättning för utveckling. Regelföljare hamnar sällan i historier böckerna, det är de som bryter mot reglerna som för världen framåt. Det är de som vågar testa och riskera något som bryter ny mark och får personer, företag och samhällen att växa. Om man lyder alla regler missar man allt kul.

På så vis uppstår en norm, ett beteendemönster som vi följer utan att ifrågasätta.
Många av våra beslut sker omedvetet. Vi gör som vi brukar el så som andra gör.
Vi behöver dock syna oss själva och reflektera över vårt beteende. Annars kommer vi att fortsätta på exakt samma

Sociala normer, eller bara normer, är ett sociologiskt begrepp för intersubjektiva, allmänt delade, men många gånger underförstådda, regler och förväntningar på beteende som gäller inom en mindre social gemenskap eller i samhället i stort. Med normer menas ett riktmärke (mönster) för hur man ska utföra något eller hur man ska uppträda mot varandra. För att sociala djur ska kunna fungera tillsammans krävs det regler för hur individerna ska bete sig mot varandra. Hos lägre djur styrs normer av nedärvda instinkter, men hos människor finns ett stort spelrum för inlärd variation. När människor interagerar med varandra skapas mönster för hur man ska bete sig mot varandra inom familjer, företag, föreningar etc och samhället i stort. Normer gäller även mellan organisationer, mellan företag och mellan stater.